Derneğin Adı: “AHISKALI İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ”dir. (AİSAD)

Derneğin Merkezi İstanbul olup, Genel Kurul Kararıyla Yurt İçinde ve Yurt Dışında Şubeler ve Birimler açabilir.

 
Bir sivil toplum kuruluşu olan Ahıskalı İş Adamları ve Sanayicileri
Derneği, sürgün hayatının zorlu çarkları arasında milli ve ahlaki değerlerine sadık kalarak, her şeye ve herkese rağmen, canla-başla çalışarak, mücadele ve gayretle elde edilen akademik, sınai, ticari ve zirai başarı ve birikimlerin, birlik içerisinde, milli ve manevi değerlerimizi ön planda tutarak günümüz dünyasına ve gelecek nesillere etkin bir şekilde aktarılmasını misyon edinmiştir.
 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

2.1. AHISKALI İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ”dir. (AİSAD), Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasası, Türk medeni kanunu, dernekler kanunu, yönetmelik, genelge ve tebliğleri doğrultusunda, Ahıskalı Türk sanayici, işadamı, akademisyen, eğitimci, tüccar, sanatkâr, öğrenci, bilim ve teknoloji uzmanlarının, ticari, sınai, sosyal, millî ve manevi güç birliği çerçevesinde; iletişim, fikir alış verişi ve koordinasyonunu sağlayarak; dünyanın dört bir yanından Ahıskalı Türk iş adamları ve girişimcileri bir araya getirerek, birbiriyle etkili biçimde ilişki kurmalarına yardımcı olmak, ticari ve ahdî zemini kuvvetlendirmek, hem bulundukları ülkelerin iktisadi imkânlarını değerlendirerek, hem her iki tarafın teknoloji ve sermaye gibi olanaklarından yaralanarak, bir işbirliği mekanizması oluşturup ekonomik ve ticari ilişkilerde ortaklığı geliştirmek. Bu yönüyle de ülkemizin ekonomi vizyonuna yön verecek projeleri hayata geçirmede vesile olmak, yatırım alanları açmayı ve ekonomik fırsatları oluşturmayı hedeflemek.

2.2. Birliğin faaliyet amacı, Ahıskalı Türk iş adamları ve girişimcilerin ortak işbirliği ile bulundukları ülkelerde ilk önce kendi aralarında ticari hacmin artmasını sağlamak ve ülkemizin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini desteklemek, Türk mal ve hizmetlerinin rekabet gücünün arttırılması, perspektif Türk ürünlerinin o ülkelerin pazarlarında tanıtılması için uygun koşullarda hareket ve faaliyet birliği oluşturmak.

2.3. Bulundukları diğer ülkelerle Ahıskalı Türkler aracılığı ile mevcut dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, Türkiye’deki Ahıskalı işadamlarının tecrübelerinden, imkânlarından ve Türkiye’de kurdukları güçlü ilişkilerden yararlanarak, dünyanın dört bir yanından Ahıskalı Türk iş adamları ve girişimcilerle Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde rol almak.

2.4. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle, destek ve birliktelik sağlamak suretiyle yeni ve etkin projeler üretip, Türk halkına ve ekonomisine yansıtarak, ortaya çıkacak olan toplumsal bilinç ve becerileri ekonomik faydaya dönüştürecek yapıları oluşturmak.

2.4.1. Ahıskalı Türk işadamlarının ticari ve ekonomik ilişkilerinin durumunu, bulundukları her ülkedeki iş adamları arasında olan ticari ve ekonomik bağların seviyesini, o ülkelerin tüketicilerinin Türk mal ve hizmetlerine ihtiyaç seviyesini tespit etmek amacıyla bilimsel ve sosyolojik araştırma çalışmaları yürütmek.

2.4.2. Uluslararası iş dünyası ile karşılıklı faydalanma esasına dayalı iş birliği doğrultusunda, ülkemiz sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünü artırarak, uluslararası ekonomik yapıların karar mekanizmalarına etki ederek veya söz sahibi olarak, ekonomimizin istikrarlı yapısının sağlamlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak.

2.4.3. Toplumumuzun temel kültürü ve manevi değerleri ile beslenmiş, insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek veren demokratik, çoğulcu ve farklılıklara saygılı bir devlet anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.

2.4.4. Ahıskalı Türk iş adamlarına yönelik seminer, konferans, panel ve çalıştaylar düzenlemek, Ahıska Türk iş dünyasında amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, uluslararası ortak işbirliği faaliyetlerini duyurmak için amaçları doğrultusunda basılı, görsel veya internet mecrasına uygun gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar yapmak.

 2.4.5. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek, kurulmuş olanlara ortak olmak, genç girişimcilerimizin iş yeri açma ve her türlü iktisadi girişimlerinde projeleri doğrultusunda gerektiğinde danışmanlık ve maddi destek sağlamak.

2.4.6. Üyelerinin yararlanmaları ve iş birliğini geliştirmek için farklı ülkelerde, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

2.4.7. Üyeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için etkin finansman mekanizmaları geliştirmek, muhtelif ülkelerde Ahıskalı Türk girişimciler tarafından mal ve hizmet pazarında girişimcilik faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasını desteklemek.

2.4.8. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

2.4.9. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. Aynı zamanda derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, kurulmuş platformlara katılmak.

 AİSAD TÜM DÜNYADA

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının ilkeleri kapsamında Türkiye Cumhuriyetinde ve Dünyanın dört bir yanında bulunan Ahıskalı Türk iş adamları arasındaki ticari, kültürel, sosyal yakınlaşmayı sağlamak ve yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki hali hazırda bulunan derin kardeşlik bağlarını güçlendirmek. Ülkemiz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisine katkı sağlamak ve Ahıskalı soydaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki farklı alanlarda iş birlikteliklerini geliştirmek amacıyla, aralarındaki ticari bağları kuvvetlendirmek ve hızlı kalkınma projeleriyle daima üst seviyelere yükseltmektir. Bu gaye ile yapılacak çalışmaları, kişiler, kamu ve özel kuruluşlarla birlikte ya da tek başına yürütmek.

 

ayrıntılı bilgi derneğin web sayfasında mevcuttur.: http://www.aisad.com.tr/tr