Tezler

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Konu

 

 

 

 

 

 

391521

AYŞE TÜL DEMİRBAŞ

2015

Ahıska Türklerinde göç ve müzikal deneyimlerin etkileşimi: Bursa örneği
The interaction of migration and musical experiences in Ahıska/Meskhetian Turks: Example of Bursa

Yüksek Lisans

Müzik = Music

350233

ALFİRA OLİEVA

2012

Ahıska kültürü ve temel söz varlığı
Culture and basic vocabulary in Ahıska language

Yüksek Lisans

Dilbilim = Linguistics ; Tarih = History

320039

ESRA PAMUK

2012

1 numaralı Ahıska Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi: H. 1183?1241/M. 1769?1825
The transcription and evaluation of 1 numbered Ahıska Şer'iyye Register: H. 1183?1241/AD. 1769?1825

Yüksek Lisans

Tarih = History

304140

GÖKHAN DEMİR

2011

Yusuf Ahıskalı'nın hayatı, sanatı ve eserleri
The art, life and works of Yusuf Ahıskalı

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

264940

MURAT SÜRMELİ

2010

Iğdır'ın demografik yapısında göç ve Ahıska Türkleri örneği
An example of migration demographic structure of Iğdır and Ahıska Turks

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology

186088

FATIMA DEVRISHEVA

2006

Ahıska Türkleri (sözlü kültür bağlamında)
Ahıska Turks

Yüksek Lisans

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

206362

CHONG JİN OH

2006

Ahiska Turks and Koreans in Post-Soviet Kazakhistan and Uzbekistan: The making of diaspora identity and culture
Sovyetler Birliği sonrası Kazakistan ve Özbekistan'da Ahıska Türkleri ve Koreliler: diaspora kimlik ve kültürünün inşası

Doktora

Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

146338

TEKİN TAŞDEMİR

2004

Türkiye'nin Kafkasya jeopolitiğinde Ahıska ve sürgün halkı
In the Caucasus geopolitics for Turkey, Ahıska (samtshe-javakheti) and the Ahiska turks (meskhetian Turks)

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler = International Relations

140462

BALABEK FEYZULLAYEV

2003

II. Dünya harbinde sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin tarihi (14 Kasım 1944-Kasım 1991)
The History of the Ahıska Turks who were sent to exile during the second world war (14 November 1944-November 1991)

Doktora

Tarih = History

107484

GOURBAN OSMANOV

2001

Ahıska Türkleri (1908-1989)
The Ahıska Turks (1908-1989)

Yüksek Lisans

Tarih = History ; Türk İnkılap Tarihi = History of Turkish Revolution

105060

AYŞEGÜL AYDINGÜN BAYDAR

2001

Rethinking ethnic identity formation: The case of the Ahıska (Meskhetian) Turkish in Turkey and Kazakhstan
Etnik kimlik oluşumu üzerine yeniden düşünmek: Türkiye ve Kazakistan'da Ahıska Türkleri örneği

Doktora

Sosyoloji = Sociology

372172

MEHMET FATİH ŞAHİN

2014

Türk dış politikasında Ahıska Türkleri
Meskhetian Turks in Turkish foreign policy

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler = International Relations

369035

NİGAR ŞAKİROVA

2014

Azerbaycan Ahıska Türkleri'nin din eğitimi ve dinî hayatı üzerine bir inceleme
A study on Azerbaijan Ahiska Turks religious education and religious life

Yüksek Lisans

Din = Religion

336274

AZAD DADAYEV

2013

Osmanlı Devleti-Çarlık Rusya sınırında ve Sovyetlerin sürgün politikasında ahıskalı Türkler
Ahiska Turks on the Ottoman-Russian border and during the deportation policy of soviets

Yüksek Lisans

Tarih = History

357329

SERPİL ERSÖZ

2013

Türkiye Ahıskalıları ağzı
The dialect of Ahiskas in Turkiye

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

280034

ZEYNETTİN AĞAOĞLU

2011

Eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden Türkiye'ye göç eden Ahıska Türklerinin göç koşulları ve sorunları ?Yenibosna örneği?
Immigration conditions and issues of Meskhetian Turks who emigrated from former Soviet Union republics to Turkey 'Yenibosna case'

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

296101

İSLAM HALİDOV

2011

Ahıska Türklerinin uluslararası örgütler nezdindeki temasları
Meskhetian Turks cash international organisations contacts

Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler = International Relations

286066

ERDİNÇ DEMİRAY

2011

Ahıska Türkleri ağzı
Dialects of Ahiska (Meskhetian) Turks

Doktora

Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

300498

RASİM BAYRAKTAR

2011

Ahıskalı Türklerde göçün dinsel yaşayışa etkileri
The effects of migration on religious life in Akhiska Turks

Doktora

Sosyoloji = Sociology

278498

FATIMA DEVRISHEVA

2010

Kazakistan'da Ahıska Türklerinin sosyal-kültürel yapılarındaki değişmeler
The changes in social-cultural structure of Ahiska Turks in Kazakhstan

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

250198

TURGAY AKKOYUN

2009

Artvin ili Şavşat ilçesi Yavuzköy özelinde Ahıska Türkleri üzerine sosyal antropolojik bir araştırma
A social antropologyic study on Ahiska Turks living in Yavuzköy, Şavşat, Artvin

Yüksek Lisans

Antropoloji = Anthropology

218797

İLMİRA RAGİBOVA

2008

Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin folkloru
Folklore of Meskhetian Turks inhabiting Kyrgyzstan

Yüksek Lisans

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

219716

FIRIDDIN BAYRAMOV

2007

Ahıska Türklerinin ana yurda dönüş mücadelesi ve Fergana olaylarının Türk medyasına yansıması
The endeavour of Ahiska Turks in order to return to their homeland and the indicents of Fergana in the Turkish media

Yüksek Lisans

Gazetecilik = Journalism ; Sosyoloji = Sociology ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences

209842

HAKAN SARGIN

2006

Ahıska Türkleri ile ilgili politikaların stratejik boyutu
The politics about Ahiska Turks

Yüksek Lisans

Tarih = History

159331

SEYFEDDİN BUNTÜRK

2005

20. yüzyılda Ahıska Türkleri
 

Doktora

Tarih = History

146748

ALİ SAYGILI

2004

Ahıska Türkleri'nde sosyal yapı: Kırgızistan Bağış Köyü örneği
Social structure in Meskhetian Turks: The sample of Bagysh Village in Kyrgyzstan

Yüksek Lisans

Sosyoloji = Sociology ; Tarih = History ; Uluslararası İlişkiler = International Relations

121826

RÜSTEM ŞAKİROV

2002

Tarihte Ahıska Türkleri 'Garibim Gurbetlerde'
 

Sanatta Yeterlik

Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; Tarih = History

102037

MEHMET BAYDOĞAN

2000

Türk dünyasında Ahıska Türklerin'in yeri
Meskhetian Turks

Yüksek Lisans

Tarih = History

51989

AĞA-ALİ N. KAMALOĞLU

1996

The Phenomenon of ethnic deportations in the Soviet nationality policy: Ahıska (Meskhetian) Turks case
 

Yüksek Lisans

Siyasal Bilimler = Political Science

30577

H. BERŞAN GÖLEN (ÇELİK)

1996

Ahıska'nın elden çıkışı
 

Yüksek Lisans

Tarih = History

 
 

2015 © ULUSAL TEZ MERKEZİ 
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.

 

Yandex.Metrica
yazılım: habersistemim